STATUT - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
LISTOPAD 2023
Pon Wt Śro Czw Pią Sob
Nie
12
19
26
27
14
9
8
7
5
11
15
16
17
18
21
22
23
24
25
20
10
28
29
31
4
3
2
1
13
6
Przejdź do treści

Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
zatwierdzony przez Zebranie Delegatów podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się
w formie zdalnej w dniach od 22 do 26 października 2020 roku.
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 13.07.2021 r.,
nr KRS: 0000053547


S T A T U T

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH
WARSZAWA, 2020 r.


PREAMBUŁA
Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia
przyjmowało kolejno nazwy: od 1922 roku Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników
Sanitarnych, od 1952 roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznych, organizacyjnych
i społecznych wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony
środowiska.
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
 
§ 1
 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych", w skrócie
 
PZITS. PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby
 
fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach:
 
gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo,
 
wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza
 
atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych. PZITS w swojej działalności kładzie
 
szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie
 
zdrowia i środowiska przyrodniczego. Stowarzyszenie zrzesza członków posiadających
 
kwalifikacje w zakresie projektowania, realizacji robót, pracowników uczelni i instytucji
 
zajmujących się szeroko pojętą dziedziną inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, a także
 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie gospodarki energetycznej.
 
§ 2
 
1. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
 
naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 
2. PZITS może tworzyć oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne.
 
Strona 3 z 23
 
§ 3
 
1. PZITS jest wpisane do właściwego rejestru stowarzyszeń i ma osobowość prawną.
 
2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną na mocy uchwały Zarządu Głównego
 
na wniosek zarządu oddziału.
 
§ 4
 
PZITS może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń
 
oraz związków stowarzyszeń na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 
§ 5
 
PZITS opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
 
spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 
§ 6
 
1. PZITS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Zrzeszenie Inżynierów
 
i Techników Sanitarnych" i napisem pośrodku ,,Zarząd Główny w Warszawie"
 
lub odpowiednio terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi
 
przepisami.
 
2. PZITS ma sztandar i odznakę organizacyjną.
 
3. PZITS może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PZITS
 
i specjalności objętych jego zakresem działalności, honorowe odznaki (srebrne, złote i złote
 
z diamentem), medale, dyplomy oraz inne wyróżnienia na podstawie uchwały Zarządu
 
Głównego.
 
ROZDZIAŁ II
 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
§ 7
 
Celem PZITS jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego
 
w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § 1, integracja
 
środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie
 
działalności PZITS i stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. PZITS
 
reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 
Strona 4 z 23
 
§ 8
 
PZITS realizuje swoje cele przez:
 
1) organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań,
 
konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych
 
w kraju i za granicą,
 
2) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism
 
naukowo-technicznych,
 
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych kwalifikacji
 
na wniosek zainteresowanych,
 
4) współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami
 
państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz organami administracji państwowej,
 
samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom,
 
5) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień
 
w specjalnościach objętych zakresem działalności PZITS,
 
6) nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,
 
7) opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności,
 
8) prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej,
technicznoekonomicznej i patentowej oraz propagowanie stosowania racjonalnych
technologii i urządzeń,
 
9) prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej,
 
10) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne,
 
11) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych
 
dla członków i osób zasłużonych w rozwoju PZITS,
 
12) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, prowadzenie różnych
 
form pomocy i samopomocy koleżeńskiej,
 
13) popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości,
 
14) troszczenie się o warunki pracy i interesy członków PZITS oraz właściwe wykorzystanie
 
potencjału techniczno-wytwórczego inżynierów i techników,
 
15) współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowotechnicznymi oraz
przy zakładaniu i powadzeniu klubów technika, domów pracy twórczej
 
i podobnych obiektów,
 
16) inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą,
 
17) badanie, dokumentowanie i propagowanie dziedzictwa naukowo-technicznego, polskiej
 
i światowej myśli technicznej,
 
18) inne nie wymienione działania zgodne z misją oraz celami Zrzeszenia.
 
Strona 5 z 23
 
ROZDZIAŁ III
 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
 
§ 9
 
1. Społeczność PZITS tworzą członkowie:
 
1) zwyczajni,
 
2) honorowi,
 
3) wspierający.
 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane
 
specjalnościami określonymi w § 1.
 
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w rozwoju PZITS
 
lub specjalności objętych jego działalnością.
 
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem
 
działalności PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 
§ 10
 
Członkami PZITS mogą być również cudzoziemcy, a także osoby prawne spełniające warunki
 
wymienione w § 9 w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.
 
§ 11
 
1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy zarząd oddziału na podstawie deklaracji
 
kandydata popieranego przez dwóch członków PZITS.
 
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
 
lub zarządu oddziału zaopiniowany przez Zarząd Główny.
 
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału.
 
§ 12
 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 
1) czynnego i biernego wyboru do władz PZITS,
 
2) udziału i korzystania ze wszystkich form działalności PZITS, stosownie do ustaleń
 
zawartych w regulaminach.
 
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z obowiązku
 
opłacania składek członkowskich.
 
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
 
i biernego prawa wyborczego.
 
Strona 6 z 23
 
§ 13
 
Do obowiązków członków PZITS należy:
 
1) przestrzeganie statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
 
2) realizowanie celów Stowarzyszenia,
 
3) regularne wpłacanie składek członkowskich,
 
4) podnoszenie kwalifikacji w zakresie swojej specjalności.
 
§ 14
 
Utrata członkostwa następuje na skutek:
 
1) zrzeczenia się członkostwa przez zgłoszenie zarządowi oddziału lub Zarządowi
 
Głównemu,
 
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powodu nieopłacenia składki
 
członkowskiej przez okres jednego roku po uprzednim pisemnym wezwaniu
 
do uregulowania zaległych składek. Zapłacenie zaległych składek przywraca
 
członkostwo w PZITS,
 
3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
 
lub pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu,
 
4) zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 
§ 15
 
1. Członek zwyczajny ma prawo wystąpić o czasowe zawieszenie członkostwa w PZITS.
 
Okres zawieszenia nie jest wliczany do stażu członkowskiego.
 
2. Członek zawieszony nie opłaca składek w czasie zawieszenia.
 
3. Zasady i tryb zawieszenia członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny
 
PZITS.
 
§ 16
 
1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo
 
odwołania się do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
 
2. Osoby, które zostały skreślone z listy członków, mogą ponownie zostać członkami PZITS
 
na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
Strona 7 z 23
 
ROZDZIAŁ IV
 
WŁADZE PZITS
 
§ 17
 
1. Naczelnymi władzami PZITS są:
 
1) Zebranie Delegatów,
 
2) Zarząd Główny,
 
3) Główna Komisja Rewizyjna,
 
4) Główny Sąd Koleżeński.
 
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu określonym regulaminem
 
wyborów
 
3. Uchwały władz PZITS podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
 
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 
4. Naczelne władze PZITS mogą w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać
 
łączność elektroniczną.
 
§ 18
 
1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PZITS.
 
2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym
 
lub nadzwyczajne.
 
3. Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny.
 
4. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu
 
wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu
 
przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Zebranie
 
Delegatów może zostać zwołane w innym terminie i odbyć się w trybie obiegowym,
 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie
 
porozumiewanie się na odległość lub mieszanym, zatwierdzonym uchwałą Zarządu
 
Głównego.
 
5. Delegatów oraz ich zastępców, spośród członków zwyczajnych, wybierają zebrania
 
delegatów lub walne zebrania oddziałów na okres kadencji, według regulaminu Zarządu
 
Głównego.
 
§ 19
 
Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
 
1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji
 
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 
Strona 8 z 23
 
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej
 
Komisji Rewizyjnej,
 
3) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej PZITS,
 
4) wybór prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego
 
Sądu Koleżeńskiego; kandydaci w wyborach na funkcje członków wymienionych
 
organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, mogą być nieobecni na Zebraniu Delegatów,
 
jeżeli wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie,
 
5) zatwierdzanie regulaminów: obrad Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej
 
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 
7) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem PZITS,
 
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
 
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania PZITS,
 
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez
 
Zarząd Główny lub zgłoszonych przez delegatów,
 
11) podejmowanie uchwał o występowaniu do władz państwowych lub samorządowych
 
w sprawach związanych z rozwojem techniki sanitarnej oraz obrony żywotnych
 
interesów członków PZITS.
 
§ 20
 
1. Zebranie Delegatów jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
 
połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy
 
obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie, pod
 
warunkiem, że zawiadomienie o zebraniu podaje jego drugi termin.
 
2. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów. Liczbę
 
delegatów obecnych przy podejmowaniu uchwał Zebrania Delegatów z wykorzystaniem
 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się
 
na odległość ustala się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.
 
3. Obrady Zebrania prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie
 
Delegatów uwzględniającym formę organizacyjną prowadzenia Zebrania Delegatów.
 
§ 21
 
1. W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział:
 
1) delegaci Oddziałów, wybrani na zebraniach oddziałów,
 
2) członkowie honorowi,
 
3) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
 
Sądu Koleżeńskiego.
 
Strona 9 z 23
 
2. Mandaty delegatów, wybranych zgodnie z ustępem 1, zachowują ważność w okresie
 
pomiędzy dwoma sprawozdawczo-wyborczymi Zebraniami Delegatów.
 
3. W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie
 
zwyczajni jeśli nie są delegatami, przewodniczący głównych sekcji branżowych i głównych
 
komisji problemowych, redaktorzy naczelni czasopism PZITS oraz po jednym
 
przedstawicielu członków wspierających jak również zaproszeni goście. Członkowie
 
ustępującego Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie
 
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
§ 22
 
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów Zarząd Główny zawiadamia
 
delegatów za pośrednictwem oddziałów co najmniej na 30 dni przed terminem.
 
2. W razie zwołania i odbywania Zebrania Delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji
 
elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość o jego
 
terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając zawiadomienie
 
zawierające termin, porządek i regulamin obrad.
 
§ 23
 
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu
 
Głównego podjętej z inicjatywy własnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
 
lub na wniosek zarządów oddziałów reprezentujących co najmniej jedną trzecią liczby
 
członków PZITS.
 
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów powinien zawierać uzasadnienie
 
potrzeby zwołania Zebrania i jego cel.
 
3. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 8 tygodni
 
od daty zgłoszenia wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami, z powodu których zostało
 
zwołane. Termin ten nie dotyczy zebrania mającego na celu zmianę statutu. Może on być
 
dostosowany do terminu opracowania propozycji zmian statutu.
 
§ 24
 
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą PZITS w okresie między Zebraniami Delegatów
 
i za swoją działalność odpowiada przed Zebraniem Delegatów.
 
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
 
1) prezes PZITS, wybrany oddzielnie przez Zebranie Delegatów,
 
2) członkowie wybrani przez Zebranie Delegatów w liczbie co najmniej 12,
 
3) prezesi Oddziałów PZITS,
 
4) prezes PZITS poprzedniej kadencji.
 
Strona 10 z 23
 
§ 25
 
W czasie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PZITS kieruje prezydium,
 
które - oprócz prezesa - jest wybierane przez Zarząd Główny. Wybór obejmuje trzech
 
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika i dwóch członków prezydium.
 
Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, jego zastępca i dwaj członkowie wybierani są przez Zarząd
 
Główny spośród swego grona.
 
§ 26
 
1. Zasadę działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zebranie
 
Delegatów.
 
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego niezbędna jest obecność co najmniej połowy
 
członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
 
przewodniczącego posiedzenia.
 
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy
 
razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się
 
na odległość zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
4. W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel
 
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dyrektor biura ZG.
 
§ 27
 
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 
1) kierowanie działalnością PZITS zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
 
i uchwałami Zebrania Delegatów,
 
2) zwoływanie Zebrań Delegatów w sposób przewidziany w statucie,
 
3) przedstawianie Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej
 
i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad
 
gospodarki finansowej,
 
4) powoływanie i odwoływanie na wniosek prezesa PZITS dyrektora biura ZG,
 
5) zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych i uchwalanie rocznych planów
 
budżetu,
 
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich na rok kalendarzowy i ich podział
 
pomiędzy oddziały i Zarząd Główny,
 
7) uchwalanie regulaminów PZITS z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zebrania
 
Delegatów; regulaminy dotyczące jednostek oddziałowych uchwala zarząd oddziału
 
we własnym zakresie,
 
8) zarządzanie majątkiem i funduszami PZITS, prowadzenie działalności gospodarczej
 
oraz ustalanie zasad gospodarowania majątkiem w oddziałach,
 
Strona 11 z 23
 
9) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów PZITS oraz określanie
 
ich siedziby,
 
10) podejmowanie uchwały odnośnie uzyskania osobowości prawnej przez oddział,
 
11) tworzenie i rozwiązywanie głównych sekcji branżowych, głównych komisji
 
problemowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie odwołań członków PZITS od
 
skreślenia lub wykluczenia,
 
12) występowanie do władz państwowych w sprawach ochrony zawodu inżyniera
 
i technika przed degradacją zawodową i materialną,
 
13) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych,
 
członkostwie w międzynarodowych stowarzyszeniach i współpracy
 
ze stowarzyszeniami zagranicznymi,
 
14) ukierunkowanie, nadzór merytoryczny i ocena działalności oddziałów i jednostek
 
działalności gospodarczej. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności finansowej
 
i prawnej z tytułu zobowiązań zarządów oddziałów zawartych bez zgody Zarządu
 
Głównego,
 
15) ustalanie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na tytuł rzeczoznawcy,
 
16) występowanie z wnioskiem na Zebranie Delegatów o nadanie lub pozbawienie
 
godności członka honorowego,
 
17) nadawanie członkom odznak honorowych, dyplomów, godności zasłużonego seniora
 
oraz występowanie o inne odznaki i odznaczenia państwowe dla wyróżniających się
 
w pracy społecznej członków PZITS lub jego jednostek,
 
18) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z zagranicą,
 
19) wszechstronne propagowanie celów i działalności PZITS,
 
20) podejmowanie innych czynności związanych z realizacją zadań statutowych
 
niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej
 
i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 
§ 28
 
1. W czasie działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością PZITS kieruje
 
Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w roku. Posiedzenia mogą
 
odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem
 
uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
3. Do ważności uchwał Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków,
 
w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
 
przewodniczącego posiedzenia.
 
4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 
Strona 12 z 23
 
5. Prezydium na wniosek prezesa PZITS opiniuje powołanie lub odwołanie dyrektora biura
 
Zarządu Głównego. Dyrektor biura nie musi być członkiem PZITS.
 
6. Prezydium Zarządu Głównego powołuje w razie potrzeby komisje o charakterze doraźnym.
 
§ 29
 
1. Dyrektor biura odpowiada przed Zarządem Głównym za całokształt prac biura Zarządu
 
Głównego oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych w pracy PZITS.
 
2. Dyrektor biura jest zatrudniony w PZITS i swoje obowiązki wykonuje na zasadach
 
ustalonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
§ 30
 
Naczelnym organem kontrolnym PZITS jest Główna Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zebranie
 
Delegatów, w liczbie 5 członków. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie
 
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
§ 31
 
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 
1) wykonywanie kontroli: co najmniej dwa razy w ciągu kadencji całokształtu
 
działalności PZITS, w tym głównych sekcji branżowych, głównych komisji
 
problemowych oraz innych organów Zarządu Głównego, jej zgodności ze statutem,
 
uchwałami Zebrania Delegatów i z uchwałami Zarządu Głównego, jak również
 
corocznej kontroli działalności finansowo-gospodarczej oraz w miarę potrzeb
 
kontroli doraźnej. Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac
 
rzeczoznawców,
 
2) składanie na Zebraniu Delegatów oceny działalności merytorycznej, gospodarczej
 
i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 
Głównemu,
 
3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium uwag oraz wniosków
 
w sprawie działalności PZITS,
 
4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów,
 
5) żądanie zwołania Prezydium, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego lub
 
nadzwyczajnego Zebrania Delegatów. W tym przypadku posiedzenie powinno odbyć
 
się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a w przypadku
 
nadzwyczajnego Zebrania Delegatów najpóźniej w ciągu 8 tygodni od daty zgłoszenia,
 
6) uczestniczenie jej członków z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich
 
organów PZITS.
 
Strona 13 z 23
 
§ 32
 
1. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony
 
przez Zebranie Delegatów.
 
2. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność
 
przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy liczby jej członków. W razie
 
równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w sposób umożliwiający
 
równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego
 
porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji
albo systemów teleinformatycznych.
 
§ 33
 
1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dotyczących naruszania
 
zasad statutowych, programowych i etycznych PZITS.
 
2. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
 
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
 
2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością sądów koleżeńskich oddziałów,
 
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. Wyjątkowo, gdy stroną jest
 
członek władz centralnych PZITS, przysługuje mu prawo odwołania się do Zebrania
 
Delegatów.
 
§ 34
 
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów.
 
Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę
 
i sekretarza.
 
2. Zakres uprawnień i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin
 
zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.
 
3. Do ważności uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność
 
przewodniczącego lub zastępcy i co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej
 
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 
4. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą odbywać się w sposób umożliwiający
 
równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego
 
porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji
albo systemów teleinformatycznych.
 
Strona 14 z 23
 
§ 35
 
Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
 
1) upomnienie,
 
2) nagana,
 
3) zawieszenie w prawach członka PZITS,
 
4) wykluczenie z PZITS.
 
§ 36
 
Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mogą w czasie trwania
 
kadencji uzupełnić swój skład w liczbie do jednej piątej ich składu osobowego spośród osób
 
kandydujących do władz na Zebraniu Delegatów. Uzupełnienie składu następuje w kolejności
 
liczby otrzymanych głosów.
 
ROZDZIAŁ V
 
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
§ 37
 
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są oddziały powoływane przez Zarząd
 
Główny.
 
2. Oddziały tworzone są zgodnie z potrzebami członków PZITS na podstawie uchwał Zarządu
 
Głównego. Teren działania i siedziba danego oddziału jest ustalana w uzgodnieniu
 
z zainteresowanym zarządem oddziału PZITS.
 
§ 38
 
1. W celu realizacji głównych zadań PZITS oddziały mogą tworzyć na obszarze swego
 
działania delegatury jako terenowe oddziałowe jednostki organizacyjne oraz koła, komisje,
 
sekcje, kluby i zespoły, jako regulaminowe jednostki organizacyjne.
 
2. Zasady działania terenowych i regulaminowych jednostek organizacyjnych oddziału
 
określa zarząd oddziału.
 
3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku oddziału na mocy
 
uchwały Zarządu Głównego PZITS. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału
 
z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny PZITS.
 
4. Oddział może występować z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej, gdy w okresie
 
ostatnich dwóch lat jego roczny bilans finansowy był dodatni i uzyskał pozytywną ocenę
 
oddziałowej komisji rewizyjnej.
 
5. Oddział, po uzyskaniu osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą,
 
z której dochód przeznaczony jest do realizacji celów statutowych PZITS. Dochód ten
 
Strona 15 z 23
 
podlega podziałowi na część bezpośrednio wykorzystywaną w oddziale i część
 
przekazywaną do Zarządu Głównego na cele wspólnej działalności PZITS. Zasady tego
 
podziału są ustalane corocznie uchwałą Zarządu Głównego w nawiązaniu do rocznego
 
planu finansowego PZITS.
 
6. Oddział mający osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą zgodnie
 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
7. W przypadku, gdy działalność oddziału mającego osobowość prawną wykazuje rażące lub
 
uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu PZITS, Zarząd Główny może podjąć
 
uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego.
 
8. Warunki powoływania i funkcjonowania zarządu komisarycznego oraz likwidacji oddziału
 
mającego osobowość prawną przeprowadza się zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach.
 
§ 39
 
1. Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów,
 
zwoływane gdy liczba członków zwyczajnych w oddziale przekracza 200, dalej zwane
 
zebraniem oddziału.
 
2. Zebranie oddziału zwoływane przez zarząd oddziału może być zwyczajne, zwoływane po
 
upływie kadencji o charakterze sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajne, zwoływane
 
w czasie trwania kadencji. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać dwa terminy
 
rozpoczęcia tego zebrania w danym dniu.
 
3. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu
 
wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu
 
przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Walne
 
Zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów może zostać zwołane w innym
 
terminie i odbyć się w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji
 
elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość lub
 
mieszanym, zatwierdzonym uchwałą zarządu oddziału.
 
§ 40
 
1. Władzami oddziału są:
 
1) zebranie oddziału,
 
2) zarząd oddziału,
 
3) komisja rewizyjna oddziału,
 
4) sąd koleżeński oddziału,
 
2. Władze oddziału działają na podstawie statutu i regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd
 
Główny.
 
3. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
 
Strona 16 z 23
 
§ 41
 
Do kompetencji zebrania oddziału należy:
 
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji
 
rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału,
 
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji
 
rewizyjnej.
 
3) wybór prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału
 
oraz wybór delegatów na Zebranie Delegatów PZITS. Kandydaci w wyborach
 
na funkcje członków wymienionych organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, którzy
 
wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, mogą być nieobecni na zebraniu oddziału.
 
4) uchwalanie zasad działalności merytorycznej, finansowej i organizacyjnej oddziału.
 
5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez zarząd
 
oddziału i przez delegatów uczestniczących w zebraniu oddziału,
 
a niepodlegających kompetencji władz naczelnych PZITS.
 
§ 42
 
1. Zebranie oddziału jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
 
połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy
 
obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie.
 
Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. Liczbę delegatów obecnych
 
przy podejmowaniu uchwał Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji
 
elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala
 
się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.
 
2. Obrady prowadzone są zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym przez zebranie oddziału
 
uwzględniającym formę przeprowadzenia zebrania.
 
§ 43
 
1. W zebraniu delegatów oddziału z głosem decydującym udział biorą:
 
1) delegaci terenowych jednostek organizacyjnych oddziału, wybrani według zasad
 
ustalonych przez zarząd oddziału,
 
2) członkowie honorowi PZITS,
 
3) członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału,
 
2. W zebraniu oddziału, oprócz członków honorowych i zwyczajnych, mogą brać udział
 
zaproszeni członkowie wspierający, lecz bez prawa udziału w głosowaniu.
 
Strona 17 z 23
 
§ 44
 
1. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania oddziału, zarząd oddziału zawiadamia
 
członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 
2. W razie zwołania i odbywania zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji
 
elektronicznej o jego terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając
 
zawiadomienie zawierające termin, porządek obrad i jego regulamin oraz teksty uchwał
 
co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
 
§ 45
 
1. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu oddziału z
 
własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub jednostek organizacyjnych oddziału,
 
reprezentujących co najmniej jedną trzecią ogólnej liczby członków oddziału.
 
2. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty
 
zgłoszenia wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.
 
§ 46
 
1. Zarząd oddziału jest najwyższą władzą w czasie między zebraniami oddziału. Za swoją
 
działalność zarząd odpowiada przed zebraniem oddziału i zarządem Głównym.
 
2. Uzyskanie przez oddział osobowości prawnej nie zwalnia zarządu oddziału z obowiązku
 
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego.
 
3. Praca zarządu oddziału odbywa się na podstawie regulaminu opracowanego przez zarząd
 
oddziału bez zbędnej zwłoki na początku swojej działalności.
 
4. Wejście w życie regulaminu pracy zarządu oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd
 
Główny. Zarząd Główny analizuje bez zbędnej zwłoki regulamin pracy zarządu oddziału.
 
5. Zarząd oddziału może w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać łączność
 
elektroniczną.
 
§ 47
 
W skład zarządu oddziału wchodzą:
 
1) prezes zarządu oddziału, wybrany przez uczestników zebrania oddziału w odrębnym
 
głosowaniu,
 
2) członkowie wybrani w liczbie 5÷10,
 
3) przewodniczący terenowych jednostek organizacyjnych oddziału,
 
4) prezes zarządu oddziału poprzedniej kadencji,
 
5) w przypadku powstania wakatu na stanowisku członka zarządu, w skład zarządu
 
przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych
 
podczas głosowania na zebraniu oddziału.
 
Strona 18 z 23
 
§ 48
 
Do kompetencji zarządu oddziału należy:
 
1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminów
 
oraz uchwałami władz naczelnych PZITS oraz zebrania oddziału, jak również
 
reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
 
2) zwoływanie zebrań oddziału, opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów
 
działalności merytorycznej oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 
3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 
4) powoływanie i rozwiązywanie terenowych, a także regulaminowych jednostek
 
organizacyjnych oraz ustalanie regulaminów ich działania, jak również udzielanie im
 
niezbędnych środków i pomocy,
 
5) zarządzanie majątkiem administrowanym przez oddział,
 
6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków,
 
7) składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie oddziałowi osobowości
 
prawnej,
 
8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej oddziału,
 
po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego,
 
9) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 
10) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego,
 
godności zasłużonego seniora, odznak honorowych oraz odznak i odznaczeń
 
państwowych,
 
11) ustalanie zasad dotyczących wyboru delegatów na zebranie oddziału,
 
12) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych
 
z działalnością oddziału oraz obrona żywotnych interesów własnych członków,
 
13) do prowadzenia spraw oddział może zatrudnić pracowników.
 
§ 49
 
1. W skład prezydium zarządu oddziału wchodzą: prezes oraz członkowie wybrani przez
 
zarząd oddziału: dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik. Przy liczbie członków
 
większej od 5 możliwy jest wybór zastępców sekretarza i skarbnika oraz członków
 
prezydium.
 
2. W przypadku powstania wakatu na stanowisku prezesa lub wiceprezesa bez zbędnej zwłoki
 
zwołuje się zebranie oddziału.
 
3. Prezydium kieruje działalnością oddziału w czasie pomiędzy posiedzeniami zarządu
 
i składa zarządowi oddziału okresowe sprawozdania ze swej działalności.
 
4. Sekretarz może być zatrudniony w oddziale.
 
5. Zakres obowiązków sekretarza określa regulamin ustalony przez zarząd oddziału.
 
Strona 19 z 23
 
6. W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka prezydium, w skład prezydium
 
przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych podczas
 
wyboru prezydium przez zarząd oddziału.
 
§ 50
 
1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się co najmniej dwukrotnie w roku. Posiedzenia
 
mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie
 
z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
2. Posiedzenia prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami. Posiedzenia mogą odbywać się
 
przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem
 
uchwalonym przez zarząd oddziału.
 
3. Posiedzenie prezydium zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
 
4. Do ważności uchwał zarządu oddziału i jego prezydium niezbędna jest obecność
 
co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, a uchwały
 
podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
 
przewodniczącego posiedzenia.
 
§ 51
 
1. Organem kontrolnym oddziału jest komisja rewizyjna, wybierana przez zebranie oddziału
 
w liczbie 3÷5 członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę
 
i sekretarza.
 
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
 
1) kontrola całokształtu działalności oddziału, a także jednostek terenowych
 
i regulaminowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej i merytorycznej,
dokonywana co najmniej raz do roku,
 
2) składanie na zebraniu oddziału oceny działalności merytorycznej, organizacyjnej
 
i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu oddziału,
 
3) składanie do zarządu oddziału wniosków wynikających z kontroli, a w sprawach
 
niepodlegających zarządowi do Głównej Komisji Rewizyjnej,
 
4) występowanie do zarządu oddziału o zwołanie nadzwyczajnego zebrania
 
w przypadku niewywiązywania się zarządu oddziału ze swoich obowiązków.
 
3. Przedstawiciel komisji rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
 
zarządu oddziału i prezydium.
 
Strona 20 z 23
 
§ 52
 
Sąd koleżeński oddziału składa się z 3÷5 członków wybranych przez zebranie oddziału.
 
Sąd ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
§ 53
 
Sąd koleżeński oddziału rozstrzyga sprawy dotyczące naruszania przez członków oddziału
 
postanowień statutu, regulaminów i zasad etyki.
 
§ 54
 
Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje prawo odwołania do głównego sądu
 
Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem.
 
Z pisemnym wnioskiem o przesłanie decyzji wraz z uzasadnieniem należy wystąpić w terminie
 
14 dni od dnia jej wydania.
 
§ 55
 
1. Zakres działania oddziałowej komisji rewizyjnej i oddziałowego sądu koleżeńskiego
 
określają odpowiednie regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
 
2. Uchwały komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału podejmowane są zwykłą
 
większością głosów, przy obecności przewodniczącego lub zastępcy oraz co najmniej
 
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
 
głos przewodniczącego posiedzenia.
 
§ 56
 
Oddziałowa komisja rewizyjna i oddziałowy sąd koleżeński w czasie trwania kadencji mogą
 
uzupełnić swój skład, w liczbie nieprzekraczającej jednej piątej składu osobowego, spośród osób
 
kandydujących do władz na zebraniach oddziału, które uzyskały odpowiednio największą liczbę
 
głosów.
 
§ 57
 
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są koła powoływane przez zarząd
 
oddziału z inicjatywy przynajmniej 6 członków do bezpośredniej realizacji celów i zadań
 
statutowych PZITS.
 
2. Jeżeli koła, o których mowa w ust. 1 funkcjonują poza siedzibą oddziału PZITS i jest ich
 
co najmniej dwa, może być utworzona terenowa delegatura oddziału.
 
3. Strukturę organizacyjną oraz regulamin działania delegatury, koła i innych jednostek
 
oddziałowych określa zarząd oddziału we własnym zakresie, zgodnie z wymogami statutu.
 
Strona 21 z 23
 
ROZDZIAŁ VI
 
REPREZENTOWANIE PZITS
 
§ 58
 
1. PZITS reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Główny.
 
2. Zarząd Główny może upoważnić: prezesa lub wiceprezesów oraz sekretarza lub innych
 
członków Zarządu Głównego do spełniania reprezentacji, o której jest mowa w ust. 1,
 
a w sprawach finansowo-gospodarczych, dodatkowo członka Zarządu Głównego pełniącego
 
funkcję skarbnika.
 
§ 59
 
1. Oddział reprezentowany jest na zewnątrz przez zarząd oddziału.
 
2. Zarząd oddziału upoważnia osoby do reprezentowania oddziału na zewnątrz.
 
ROZDZIAŁ VII
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITS
 
§ 60
 
Majątek PZITS powstaje z:
 
1) składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Główny,
 
2) dochodów z działalności gospodarczej, wpływów z fundacji i spółek oraz innych
 
jednostek organizacyjnych, których uczestnikiem jest PZITS,
 
3) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących w posiadaniu i użytkowaniu przez
 
PZITS,
 
4) darowizn, dotacji i zapisów.
 
§ 61
 
Majątek PZITS składa się z wszelkich nieruchomości i ruchomości oraz funduszów będących w
 
dyspozycji Zarządu Głównego i oddziałów.
 
§ 62
 
Dla realizacji celów statutowych PZITS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Strona 22 z 23
 
§ 63
 
1. Majątkiem PZITS dysponuje Zarząd Główny, który może w tym zakresie udzielać
 
pełnomocnictw oddziałom.
 
2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i majątku trwałego wymaga uchwały
 
Zarządu Głównego PZITS, w ramach zasad ustalonych przez Zebranie Delegatów.
 
3. Zobowiązania majątkowe mogą być zaciągane przez upoważnione osoby wymienione
 
w § 58. Do ważności zobowiązania wymagane są trzy podpisy: prezesa lub jednego
 
z upoważnionych wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 
4. Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są trzy podpisy:
 
prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes i skarbnik mogą być zastąpieni przez swoich
 
zastępców.
 
5. Oddziały mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w ramach będących do ich dyspozycji
 
środków finansowych na podstawie pisemnej uchwały zarządu oddziału. Do ważności
 
zobowiązania wymagane są dwa podpisy: prezesa oddziału lub jednego z upoważnionych
 
wiceprezesów i skarbnika oddziału.
 
ROZDZIAŁ VIII
 
ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE PZITS
 
§ 64
 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch
 
trzecich głosów uprawnionych delegatów, obecnych na zebraniu.
 
2. Wnioski w sprawie zmiany statutu powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego
 
co najmniej na 5 miesięcy przed Zebraniem Delegatów.
 
3. Sprawę zmiany statutu zgłasza Zarząd Główny i umieszcza w porządku obrad Zebrania
 
Delegatów. Projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów
 
co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
 
§ 65
 
1. Uchwałę o rozwiązaniu PZITS podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich
 
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 
2. Majątek PZITS po uregulowaniu zobowiązań, zostanie przekazany na cele określone
 
uchwałą Zebrania Delegatów.
 
§ 66
 
Likwidacja PZITS następuje na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach".
 
Strona 23 z 23
 
§ 67
 
Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Delegatów z dniem jego zarejestrowania
 
w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
    poprzednia aktualizacja strony:  08.07.2023                                                                                                                                                                  ostatnia aktualizacja strony: 03.11.2023
Wróć do spisu treści