STATUT - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Przejdź do treści
Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS w dniu 21 października 2016 roku w Ustroniu.
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku, nr KRS: 0000053547


S T A T U T

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH
WARSZAWA, 2017 r.


PREAMBUŁA
Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia
przyjmowało kolejno nazwy: od 1922 roku Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników
Sanitarnych, od 1952 roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznych, organizacyjnych
i społecznych wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony
środowiska.
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych", zwane w skrócie PZITS.
PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne,
zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi
i kanalizacje, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja,
gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz
pokrewnych. PZITS w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii
środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.
§ 2
1. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest
miasto stołeczne Warszawa.
2. PZITS może tworzyć Oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne.
§ 3
1. PZITS jest wpisane do właściwego rejestru stowarzyszeń i ma osobowość prawną.
2. Oddziały PZITS, mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
§ 4
PZITS może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz związków
stowarzyszeń na podstawie uchwały Zarządu Głównego i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5
PZITS opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw
może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 6
1. PZITS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych", z napisem pośrodku ,,Zarząd Główny w Warszawie" lub odpowiednio terenowej jednostki
organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. PZITS posiada sztandar i odznakę organizacyjną.
3. PZITS może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PZITS i specjalności
objętych jego zakresem działalności, honorową odznakę (srebrną, złotą i złotą z diamentem), medale,
dyplomy oraz inne wyróżnienia na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7
Celem PZITS jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego
w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § 1, integracja środowiska,
podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie działalności PZITS i stała troska
o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. PZITS reprezentuje interesy zbiorowe swoich
członków wobec organów władzy publicznej.
§ 8
PZITS realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań, konkursów, wystaw,
pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowotechnicznych.
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych kwalifikacji
na wniosek zainteresowanych.
4. Współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami państwowymi,
społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo
techniczne tym jednostkom.
5. Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień w specjalnościach
objętych zakresem działalności PZITS.
6. Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy.
7. Opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności.
8. Prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej, techniczno-ekonomicznej i patentowej
oraz propagowanie stosowania racjonalnych technologii i urządzeń.
9. Prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej.
10. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
11. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków i osób
zasłużonych dla PZITS.
12. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, prowadzenie różnych form pomocy
i samopomocy koleżeńskiej.
13. Popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.
14. Troszczenie się o warunki pracy i interesy członków PZITS oraz o właściwe wykorzystanie potencjału
techniczno-wytwórczego inżynierów i techników.
15. Współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy
zakładaniu i powadzeniu Klubów Technika, Domów Pracy Twórczej i podobnych obiektów.
16. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
§ 9
1. Społeczność PZITS tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) honorowi,
3) wspierający.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane specjalnościami
określonymi w § 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju PZITS lub
specjalności objętych jego działalnością.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem działalności
PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
§ 10
Członkami PZITS mogą być również cudzoziemcy, a także osoby prawne spełniające warunki wymienione
w § 9 w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.
§ 11
1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji kandydata
popieranego przez dwóch członków PZITS.
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu
Oddziału zaopiniowany przez Zarząd Główny.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz PZITS,
2) udziału i korzystania ze wszystkich form działalności PZITS, stosownie do ustaleń zawartych
w regulaminach.
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§ 13
Do obowiązków członków PZITS należy:
1) przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
2) realizowanie celów Stowarzyszenia,
3) regularne wpłacanie składek członkowskich,
4) podnoszenie kwalifikacji w zakresie swojej specjalności.
§ 14
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Zrzeczenia się członkostwa przez zgłoszenie Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Głównemu.
2. Skreślenia na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału z powodu nie opłacenia składki członkowskiej przez
okres jednego roku po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległych składek. Zapłacenie
zaległych składek przywraca członkostwo w PZITS.
3. Wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub pozbawienia
praw publicznych wyrokiem Sądu.
4. Zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 15
1. Członek zwyczajny ma prawo wystąpić o czasowe zawieszenie członkostwa w PZITS. Okres
zawieszenia nie jest wliczany do stażu członkowskiego.
2. Członek zawieszony nie opłaca składek w okresie zawieszenia.
3. Zasady i tryb zawieszenia członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PZITS.
§ 16
1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do
Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
2. Osoby, które zostały skreślone z listy członków, mogą ponownie zostać członkami PZITS na warunkach
określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE PZITS
§ 17
1. Naczelnymi władzami PZITS są:
1) Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu określonym regulaminem wyborów.
3. Uchwały władz PZITS podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PZITS.
2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny.
4. Delegatów oraz ich zastępców, spośród członków zwyczajnych, wybierają Zebrania Delegatów lub
Walne Zebrania Oddziałów na okres kadencji, według regulaminu Zarządu Głównego.
§ 19
Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
1. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej PZITS.
4. Wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu
Koleżeńskiego spośród delegatów lub członków nieobecnych na zebraniu, którzy wyrazili pisemną
zgodę na wybór.
5. Zatwierdzanie regulaminów: obrad Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
6. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
7. Uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem PZITS.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PZITS.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez Zarząd Główny lub
zgłoszonych przez delegatów.
11. Podejmowanie uchwał o występowaniu do władz państwowych lub samorządowych w sprawach
związanych z rozwojem inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska oraz obrony żywotnych interesów
członków PZITS.
§ 20
1. Zebranie Delegatów jest ważne przy udziale co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku quorum ogłasza się zebranie Delegatów w drugim terminie. W drugim terminie
wymagane jest uczestnictwo co najmniej jednej czwartej liczby Delegatów pod warunkiem, że
zawiadomienie o zebraniu podaje jego drugi termin.
3. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Obrady Zebrania prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie Delegatów.
§ 21
1. W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział:
1) delegaci Oddziałów, wybrani na Zebraniach Oddziałów,
2) Członkowie Honorowi,
3) członkowie ustępującego Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Mandaty delegatów, wybranych zgodnie z ustępem 1, zachowują ważność w okresie pomiędzy dwoma
Zebraniami Delegatów.
3. W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie zwyczajni jeśli nie
są delegatami, przewodniczący głównych branżowych sekcji naukowo-technicznych, redaktorzy naczelni
czasopism PZITS oraz po jednym przedstawicielu członków wspierających jak również zaproszeni
goście. Członkowie ustępującego Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów za
pośrednictwem Oddziałów co najmniej na 30 dni przed terminem.
§ 23
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej
z inicjatywy własnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządów Oddziałów
reprezentujących co najmniej jedną trzecią liczby członków PZITS.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, powinien zawierać uzasadnienie potrzeby
zwołania Zebrania i jego cel.
3. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 8 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Termin ten nie
dotyczy zebrania mającego na celu zmianę Statutu. Może on być dostosowany do terminu opracowania
propozycji zmian Statutu.
§ 24
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą PZITS w okresie między Zebraniami Delegatów i za swoją
działalność odpowiada przed Zebraniem Delegatów.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Prezes PZITS, wybrany oddzielnie przez Zebranie Delegatów.
2) Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie co najmniej 12.
3) Prezesi Oddziałów PZITS.
4) Sekretarz Generalny, powołany przez Zarząd Główny.
5) Prezes PZITS poprzedniej kadencji.
§ 25
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PZITS kieruje Prezydium, które oprócz
Prezesa jest wybierane przez Zarząd Główny. Wybór obejmuje, trzech wiceprezesów, skarbnika, zastępcę
skarbnika, sekretarza generalnego i dwóch członków Prezydium. Wiceprezesi, skarbnik, jego zastępca i
dwaj członkowie wybierani są przez Zarząd Główny spośród swego grona.
§ 26
1. Zasadę działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez zebranie Delegatów.
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium niezbędna jest
obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
4. W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział z głosem
doradczym przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Kierowanie działalnością PZITS zgodnie z postanowieniami Statutu,
wytycznymi i uchwałami Zebrania Delegatów.
2. Zwoływanie Zebrań Delegatów w sposób przewidziany w Statucie.
3. Przedstawianie Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz
projektów głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad gospodarki finansowej.
4. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego PZITS.
5. Zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych i uchwalanie rocznych planów budżetu.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich za rok bieżący i ich podział
pomiędzy Oddziały i Zarząd Główny
7. Uchwalanie regulaminów PZITS z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji zebrania Delegatów.
Regulaminy dotyczące jednostek oddziałowych uchwala Zarząd Oddziału we własnym zakresie.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami PZITS, prowadzenie działalności gospodarczej oraz ustalanie
zasad gospodarowania majątkiem w Oddziałach.
9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów PZITS
oraz określanie terenu ich działania i siedziby.
10. Podejmowanie uchwał odnośnie uzyskania osobowości prawnej przez Oddziały.
11. Tworzenie i rozwiązywanie głównych sekcji branżowych, głównych komisji problemowych,
oraz podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od skreślenia i wykluczenia.
12. Występowanie do władz państwowych w sprawach ochrony zawodu
inżyniera i technika przed degradacją zawodową i materialną.
13. Podejmowanie uchwał o: przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych, członkostwie
w międzynarodowych stowarzyszeniach i współpracy ze stowarzyszeniami zagranicznymi.
14. Ukierunkowanie, nadzór merytoryczny i ocena działalności Oddziałów i jednostek działalności
gospodarczej. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań
Zarządów Oddziałów zawartych bez zgody Zarządu Głównego.
15. Ustalanie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na tytuł rzeczoznawcy.
16. Występowanie z wnioskiem na Zebranie Delegatów
o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
17. Nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów, występowanie o inne odznaki i odznaczenia
państwowe dla wyróżniających się w pracy społecznej członków PZITS lub jego jednostek.
18. Inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z zagranicą.
19. Wszechstronne propagowanie celów i działalności PZITS.
20. Podejmowanie innych czynności związanych z realizacją zadań statutowych nie zastrzeżonych do
kompetencji Zebrania Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§ 28
1. W okresie działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością PZITS kieruje Prezydium,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w roku.
3. Uchwały Prezydium wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
4. Prezydium Zarządu Głównego powołuje w razie potrzeby komisje o charakterze doraźnym.
§ 29
1. Sekretarz Generalny powinien być zwyczajnym członkiem PZITS i odpowiada przed Zarządem Głównym za
całokształt prac Biura Zarządu oraz jest odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów prawnych w pracy
PZITS.
2. Sekretarz Generalny może być zatrudniony w PZITS i swoje obowiązki wykonuje na zasadach ustalonych
w regulaminie, uchwalonym przez Zarząd Główny.
§ 30
Naczelnym organem kontrolnym PZITS jest Główna Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zebranie Delegatów
w liczbie 5 członków. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 31
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Wykonywanie kontroli: co najmniej dwa razy w ciągu kadencji całokształtu działalności PZITS, w tym
głównych sekcji branżowych, centralnych komisji oraz innych organów Zarządu Głównego, jej zgodności
ze Statutem, uchwałami Zebrania Delegatów i z uchwałami Zarządu Głównego, jak również corocznej
kontroli działalności finansowo-gospodarczej oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej. Główna Komisja
Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców.
2. Składanie na Zebraniu Delegatów oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej wraz z
wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium uwag oraz wniosków w sprawie
działalności PZITS.
4. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
5. Żądanie zwołania Prezydium, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego lub Nadzwyczajnego Zebrania
Delegatów. W tym przypadku posiedzenie powinno odbyć się, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów najpóźniej w ciągu 8 tygodni
od daty zgłoszenia.
6. Uczestniczenie jej członków z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów PZITS.
§ 32
1. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Oddziałów określa regulamin
zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.
2. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność przewodniczącego lub jego
zastępcy oraz obecność co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 33
1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dotyczących naruszania zasad
statutowych, programowych i etycznych PZITS.
2. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów,
2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. Wyjątkowo gdy stroną jest członek władz
centralnych PZITS, przysługuje mu prawo odwołania się do Zebrania Delegatów.
§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów. Główny Sąd
Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zakres uprawnień i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów
określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.
3. Do ważności uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność przewodniczącego lub
zastępcy oraz co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego posiedzenia.
§ 35
Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Zawieszenie w prawach członka PZITS.
4. Wykluczenie z PZITS.
§ 36
Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mogą w czasie trwania kadencji
uzupełnić swój skład spośród osób kandydujących do władz na Zebraniu Delegatów, które uzyskały
odpowiednio najwyższą liczbę głosów, w liczbie do jednej piątej ich składu osobowego.
ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 37
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są Oddziały powoływane przez Zarząd Główny.
2. Oddziały tworzone są zgodnie z potrzebami członków PZITS na podstawie uchwał Zarządu Głównego.
Teren i siedziba działalności Oddziałów, ustalone są w uzgodnieniu zainteresowanych Zarządów PZITS.
§ 38
1. W celu realizacji głównych zadań PZITS, Oddziały mogą tworzyć na obszarze swego działania
delegatury jako terenowe oddziałowe jednostki organizacyjne oraz koła, komisje, sekcje, kluby i zespoły
jako regulaminowe jednostki organizacyjne.
2. Zasady działania terenowych i regulaminowych jednostek organizacyjnych Oddziału określają Zarządy
Oddziałów.
3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku Oddziału na mocy uchwały Zarządu
Głównego PZITS. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru
Sądowego składa Zarząd Główny PZITS.
4. Oddział może występować z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej, gdy w okresie ostatnich
dwóch lat kalendarzowych jego roczne bilanse finansowe były dodatnie oraz uzyskał pozytywne oceny
oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
5. Oddział, po uzyskaniu osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód
przeznaczony jest do realizacji celów statutowych PZITS. Dochód ten podlega podziałowi na część
bezpośrednio wykorzystywaną w Oddziale i część przekazywaną do Zarządu Głównego na cele
wspólnej działalności PZITS. Zasady tego podziału są ustalane corocznie uchwałą Zarządu Głównego
w nawiązaniu do rocznego planu finansowego PZITS.
6. Oddział posiadający osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
7. W przypadku gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub
uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu PZITS, Zarząd Główny może podjąć uchwałę
o powołaniu zarządu komisarycznego.
8. Warunki powoływania i funkcjonowania zarządu komisarycznego oraz likwidacji Oddziału posiadającego
osobowość prawną przeprowadza się zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach.
§ 39
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie członków Oddziału lub Zebranie Delegatów zwoływane,
gdy liczba członków zwyczajnych w Oddziale przekracza 200, dalej zwane Zebraniem Oddziału.
2. Zebranie Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału może być zwyczajne, zwoływane po upływie
kadencji o charakterze sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajne, zwoływane w okresie trwania
kadencji. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać dwa terminy,
rozpoczęcia tego zebrania w danym dniu.
§ 40
1. Władzami Oddziału są:
1) Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Władze Oddziału działają na podstawie Statutu i regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
§ 41
Do kompetencji Zebrania Oddziału należy:
1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz wybór
delegatów na Zebranie Delegatów PZITS. Kandydaci w wyborach na funkcje członków wymienionych
organów, za wyjątkiem funkcji Prezesa, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, mogą być
nieobecni na zebraniu Oddziału.
4. Uchwalanie zasad działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez Zarząd Oddziału i przez
delegatów, uczestniczących w Zebraniu Oddziału, a nie podlegających kompetencji władz naczelnych
PZITS.
§ 42
1. Zebranie Oddziału jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy obecności co najmniej jednej
czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą
większością głosów.
2. Obrady prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie Oddziału.
§ 43
1. W Zebraniu Delegatów Oddziału z głosem decydującym udział biorą:
1) Delegaci terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału, wybrani według zasad ustalonych przez
Zarząd Oddziału,
2) Członkowie Honorowi PZITS,
3) członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
2. W Zebraniu Oddziału, oprócz członków honorowych i zwyczajnych, mogą brać udział zaproszeni
członkowie wspierający lecz bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 44
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub
delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
§ 45
1. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednostek organizacyjnych Oddziału, reprezentujących co
najmniej jedną trzecią ogólnej liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane
§ 46
1. Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą w okresie między Zebraniami Oddziału. Za swoją działalność
Zarząd odpowiada przed Zebraniem Oddziału i Zarządem Głównym.
2. Uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej nie zwalnia Zarządu Oddziału z obowiązku przestrzegania
Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego.
3. Praca Zarządu Oddziału odbywa się na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Oddziału
bez zbędnej zwłoki na początku swojej działalności.
4. Wejście w życie regulaminu pracy Zarządu Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
Zarząd Główny analizuje bez zbędnej zwłoki regulamin pracy Zarządu Oddziału.
5. Zarząd Oddziału może w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać łączność elektroniczną.
§ 47
W skład Zarządu Oddziału wchodzą:
1. Prezes Oddziału, który jest wybierany przez uczestników Zebrania Oddziału w odrębnym głosowaniu.
2. Członkowie wybierani w liczbie 5-10.
3. Przewodniczący terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału.
4. Prezes Oddziału poprzedniej kadencji.
5. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Członka Zarządu, w skład Zarządu przyjmowana jest
automatycznie osoba, z największą liczbą głosów uzyskanych podczas głosowania na Zebraniu
Oddziału.
§ 48
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami
władz naczelnych PZITS oraz Zebrania Oddziału, jak również reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
2. Zwoływanie Zebrań Oddziału, opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działalności
merytorycznej oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
4. Powoływanie i rozwiązywanie terenowych, a także regulaminowych jednostek organizacyjnych oraz
ustalanie dla nich regulaminów działania, jak również udzielanie im niezbędnych środków i pomocy.
5. Zarządzanie majątkiem administrowanym przez Oddział.
6. Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków.
7. Składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej.
8. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej Oddziału, po uzyskaniu akceptacji
Zarządu Głównego.
9. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami.
10. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego, odznak honorowych
oraz odznak i odznaczeń państwowych.
11. Ustalanie zasad dotyczących wyboru delegatów na Zebranie Oddziału.
12. Występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych z działalnością
Oddziału oraz obronę żywotnych interesów własnych członków.
13. Do prowadzenia spraw Oddział może zatrudnić pracowników.
§ 49
1. W skład Prezydium Oddziału wchodzą: Prezes oraz członkowie wybrani przez Zarząd Oddziału: dwóch
wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik. Przy liczbie członków większej od 5, możliwy jest wybór
zastępców sekretarza i skarbnika oraz członków Prezydium.
2. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Prezesa bez zbędnej zwłoki zwołuje się Zebranie
Oddziału.
3. Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu i składa
Zarządowi Oddziału okresowe sprawozdania ze swej działalności.
4. Sekretarz może być zatrudniony w Oddziale.
5. Zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin ustalony przez Zarząd Oddziału.
6. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Członka Prezydium, w skład Prezydium przyjmowana
jest automatycznie osoba, z największą liczbą głosów uzyskanych podczas wyboru Prezydium przez
Zarząd Oddziału.
§ 50
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej 2 razy do roku.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami.
3. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes.
4. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału i jego Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy
liczby członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa, a uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału bierze udział przedstawiciel Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
z głosem doradczym.
§ 51
1. Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna, wybierana przez Zebranie Oddziału w liczbie 3 -
5 członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola całokształtu działalności Oddziału, a także jednostek terenowych i regulaminowych ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i merytorycznej dokonywana co
najmniej raz do roku.
2) Składanie na Zebraniu Oddziału oceny działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej wraz
z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału.
3) Składanie do Zarządu Oddziału wniosków wynikających z kontroli, a w sprawach niepodlegających
Zarządowi do Głównej Komisji Rewizyjnej.
4) Występowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania w przypadku nie
wywiązywania się Zarządu Oddziału ze swoich obowiązków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Prezydium
z głosem doradczym.
§ 52
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 - 5 członków, wybranych przez Zebranie Oddziału. Sąd ze swego
grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 53
Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga sprawy dotyczące naruszania przez członków Oddziału postanowień
statutu, regulaminów i zasad etyki.
§ 54
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału, przysługuje prawo odwołania się do Głównego Sądu
Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem. Z pisemnym
wnioskiem o przesłanie decyzji wraz z uzasadnieniem należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia jej wydania.
§ 55
1. Zakres działania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają odpowiednie regulaminy.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału podejmowane są większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 56
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński w czasie trwania kadencji, mogą uzupełnić swój skład spośród osób
kandydujących do władz na Zebraniach Oddziału, które uzyskały odpowiednio najwyższą liczbę głosów
w liczbie nie przekraczającej jednej piątej składu osobowego.
§ 57
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są Koła zakładowe, terenowe oraz seniorów
i juniorów, powoływane przez Zarząd Oddziału z inicjatywy przynajmniej 6 członków do bezpośredniej
realizacji celów i zadań statutowych PZITS.
2. Jeżeli Koła, o których mowa w ust. 1 funkcjonują poza siedzibą Oddziału PZITS i stanowią co najmniej
dwa koła, może być utworzona terenowa Delegatura Oddziału.
3. Strukturę organizacyjną oraz regulamin działania Delegatury, Koła i innych jednostek oddziałowych
określa Zarząd Oddziału we własnym zakresie, zgodnie z wymogami Statutu.
ROZDZIAŁ VI
REPREZENTOWANIE PZITS
§ 58
1. PZITS reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Główny.
2. Zarząd Główny może upoważnić: Prezesa lub Wiceprezesów oraz Sekretarza Generalnego lub innych
członków Zarządu Głównego do spełniania reprezentacji, o której jest mowa w ust. 1, a w sprawach
finansowo-gospodarczych, dodatkowo członka Zarządu Głównego pełniącego funkcję Skarbnika.
§ 59
1. Oddział reprezentowany jest na zewnątrz przez Zarząd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału może upoważnić: Prezesa lub Wiceprezesów oraz Sekretarza do spełniania
reprezentacji, o której jest mowa w ust. 1., a w sprawach finansowo-gospodarczych, dodatkowo członka
Zarządu Oddziału pełniącego funkcję Skarbnika.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITS
§ 60
1. Majątek PZITS powstaje z:
1) Składek członkowskich, które ustala Zarząd Główny na rok kalendarzowy.
2) Dochodów z działalności gospodarczej, wpływów z fundacji i spółek oraz innych jednostek
organizacyjnych, których uczestnikiem jest PZITS.
3) Dochodów z ruchomości i nieruchomości będących w posiadaniu i użytkowaniu przez PZITS.
4) Darowizn, dotacji i zapisów.
§ 61
Majątek PZITS składa się z wszelkich nieruchomości i ruchomości oraz funduszów będących w dyspozycji
Zarządu Głównego i Oddziałów.
§ 62
Dla realizacji celów statutowych PZITS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§ 63
1. Majątkiem PZITS dysponuje Zarząd Główny, który może w tym zakresie udzielać pełnomocnictw
Oddziałom.
2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i majątku trwałego wymaga uchwały Zarządu
Głównego PZITS, w ramach zasad ustalonych przez Zebranie Delegatów.
3. Zobowiązania majątkowe mogą być zaciągane przez upoważnione osoby wymienione w § 58. Dla
ważności zobowiązania wymagane są trzy podpisy: Prezesa lub jednego z upoważnionych
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.
4. Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są trzy podpisy: Prezesa,
Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Prezes i Skarbnik mogą być zastąpieni przez swoich zastępców.
5. Oddziały mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w ramach będących do ich dyspozycji środków
finansowych na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Oddziału. Do ważności zobowiązania wymagane
są dwa podpisy: Prezesa Oddziału lub jednego z upoważnionych Wiceprezesów i Skarbnika Oddziału.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE PZITS
§ 64
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich głosów
uprawnionych delegatów, obecnych na zebraniu.
2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego co najmniej na 6
miesięcy przed Zebraniem Delegatów.
3. Sprawę zmiany Statutu zgłasza Zarząd Główny i umieszcza w porządku obrad Zebrania Delegatów.
Projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed
terminem Zebrania.
§ 65
1. Uchwałę o rozwiązaniu PZITS podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Majątek PZITS po uregulowaniu zobowiązań, zostanie przekazany na cele określone uchwałą Zebrania
Delegatów.
§ 66
Likwidacja PZITS następuje na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach".
§ 67
Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Delegatów i z dniem jego zarejestrowania w Sądzie
Okręgowym w Warszawie.
Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu
w dniu 26 maja 2017 roku, wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze KRS: 0000053547, uchwalony nowy tekst
jednolity statutu PZITS.

poprzednia aktualizacja strony: 13.10.2021                                                                                                                                                                     ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021
Wróć do spisu treści