PZiTS - pzits

80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 321 07 37
tel. 502 236 064
e-mail: pzits_gda@wp.pl
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZITS
Składki członkowskie należy wpłacać :
MILENIUM BBG GDAŃSK  
03 1160 2202 0000 0000 6190 8963
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
LISTOPAD 2023
Pon Wt Śro Czw Pią Sob
Nie
12
19
26
27
14
9
8
7
5
11
15
16
17
18
21
22
23
24
25
20
10
28
29
31
4
3
2
1
13
6
Przejdź do treści
WŁADZE PZITS - Oddział w Gdańsku

Oddział PZITS w Gdańsku powstał w roku 1948.
Siedziba Zarządu Oddziału mieści się w Domu Technika NOT
w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, pokój 328
tel./fax 58 301-07-37
tel.  58 321-84-78
e-mail: pzits_gda@wp.pl    WŁADZE  PZITS

               Piotr Korczak              - Prezes Zarządu Oddziału
Krzysztof Goldfarth    - Wiceprezes Z.O.
Ziemowit Suligowski    - Wiceprezes Z.O.
Anna Gostańska         - Sekretarz Z.O.
       Grzegorz Waloch           - Z-ca Sekretarza Z.O.
Wiesław Chojnacki     - Skarbnik Z.O.
Mirosław Lewandowski        - Z-ca Skarbnika Z.O.
                             Stefan Hnatiuk       - Członek Zarządu Prezydium
         Joanna Wojtkowska Paszak      - Członek Zarzadu Prezydium
                        Marcin Surowiec          - Członek Zarządu Prezydium      KOMISJA REWIZYJNA

      Katarzyna Grabowska            - Przewodnicząca Komisji
   Emilia Wiśniewska              - Wiceprzewodnicząca
Bogumiła Bistroń-Mallek       - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Kulesz             - Członek Komisji
Jacek Maniszewski            - Członek Komisji               SĄD KOLEŻEŃSKI

                               Barbara Rosa        - Przewodnicząca Sądu
                  Katarzyna Markiewicz      - Wiceprzewodnicząca
Beata Celej                       - Sekretarz
Katarzyna Klimowicz      - Członek
Andrzej Grabowski         - Członek


                
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich Od  tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku - Zrzeszenie Gazowników,   Wodociągowców i Techników Sanitarnych od 1952 roku - Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
               Jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo - techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, ma charakter proekologiczny, i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.  Symbolami stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna.  Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.
               Osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej lub srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.  Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
               O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do licznych organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo - technicznych zarówno krajowych, zagranicznych jak i międzynarodowych.


               Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 • Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo - technicznych,
 • Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej,
 • Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych,
 • Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,
 • Opracowywanie projektów norm, normatywów i wytycznych technicznych,
 • Prowadzenie informacji naukowo - technicznej i patentowej,
 • Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne,
 • Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej,
 • Prowadzenie współpracy z zagranicą.

Struktura PZITS
Członkowie i władze Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
•  Zwyczajni,
•  Honorowi,
•  Wspierający,
•  Korespondenci.

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
•  Zebranie Delegatów
•  Zarząd Główny
•  Główna Komisja Rewizyjna
•  Główny Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa 4 lata.

W skład zarządu Głównego wchodzą:
•  Prezes
•  Członkowie wybierani przez Delegatów w liczbie 12-15
•  Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
•  Sekretarz Generalny
•  Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji


Sekcje i komisje

Przy Zarządzie Głównym PZITS prowadzą działalność sekcje branżowe oraz komisje specjalistyczne:
•  Główna Sekcja gazownictwa
•  Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
•  Główna Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji
•  Główna Sekcja Oczyszczania Miast
•  Główna Sekcja Ochrony Środowiska
•  Główna Sekcja Balneotechniki
•  Komisja Kwalifikacyjna
•  Komisja do spraw nadawania specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom
•  Komisja do spraw nadawania referencji technicznych firmom instalacyjnym
•  Komisja nagród i odznaczeń
•  Komisja samopomocy koleżeńskiej
•  Komisja statutowo - regulaminowa
•  Komisja ds. nadawania uprawnień energetycznych

Współpraca międzynarodowa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
należy do czterech organizacji międzynarodowych:

UIG - Międzynarodowa Unia Przemysłu Gazowniczego
IWSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie zaopatrzenia w Wodę
REHVA - Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa i Wentylacji
SITH Międzynarodowe stowarzyszenie Techniki Uzdrowiskowej

Stowarzyszenie podpisało także dwustronne porozumienie o współpracy z organizacjami z:
Francji, Niemiec, Włoch, Stanów zjednoczonych, Węgier i Litwy.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia PZITS?

Zasady obowiązujące w gdańskim oddziale PZITS:
Pobrać deklarację członkowską (kliknąć) deklaracja_czlonkowska_pzits.doc
Wypełnioną deklarację złożyć w wybranym Zakładowym lub Terenowym Kole PZITS (kliknąć)
Członkowie PZITS opłacają składki , które wynoszą:
Składka członka zwyczajnego - 10,00 zł/m-c
Składka członkna emeryta, rencisty,  studenta - 4,0 zł/m-c
Członkowie wspierający - składka roczna do uzgodnienia
Wpisowe i legitymacja - 10 zł  
Składki członkowskie PZITS

Podajemy numer konta PZITS-u, na który należy wpłacać składki członkowskie z tytułu przynależności do PZITS:
MILLENNIUM BBG Gdańsk, nr rach.: 03 1160 2202 0000 0000 6190 8963  

    poprzednia aktualizacja strony:  08.07.2023                                                                                                                                                                  ostatnia aktualizacja strony: 03.11.2023
Wróć do spisu treści